FIND THE SUN!

POLSKI ENGLISCH DEUTSCH

POLSKI

Witam, nazywam się Marcin Kulikowski. Cieszę się że tu jesteś! Oznacza to że znalazłeś mój aparat. Teraz on należy do ciebie, możesz wykonać nim bardzo ciekawe zdjęcie. Co dokładnie znalazłeś? Jest to prosta konstrukcja typu Camera Obscura. Pudełko z dziurką, szczelnie zaklejone. W środku znajduje się światłoczuły papier fotograficzny na który Ada światło i rysuje obraz tego co znajduje się naprzeciw puszki. Nic specjalnego, żadnej elektroniki. Dziedzina fotografii, którą niedługo poznasz to solarigrafia. Jest to prosta metoda dzięki której możliwe jest zarejestrowanie pozornej drogi słońca na niebie plus otaczający nas świat. Czasy naświetlania w tej metodzie fotografii wynoszą od kilku dni do kilku lat. Co ty na to? Na końcu wpisu znajdziesz kilka zdjęć, które pokażą Ci jak wyglądają zdjęcia wykonane takim aparatem. Linie na niebie to pozorny ruch słońca. Każda z linii to jeden dzień słoneczny. Ciemne miejsca między nimi to dni pochmurne. Ok, jesteś tu, czytasz ten tekst… co dalej? Teraz wszystko zależy od Ciebie. Czy chcesz wykonać takie zdjęcie? A może nie masz na tyle cierpliwości? Myślę, że możesz spróbować. Co będzie potrzebne? Tylko klej, klej który przeznaczony jest do użytku zewnętrznego. Należy teraz przykleić puszkę – aparat w bezpiecznym miejscu. Możesz to zrobić na balkonie, parapecie, płocie, ścianie… Gdziekolwiek chcesz. Pamiętaj tylko, że puszka ta będzie tam wisieć i rejestrować świat kilka miesięcy. Niech to będzie miejscem w którym wykona swoje zadanie bezpiecznie. Po przyklejeniu wystarczy zerwać czerwoną taśmę aby odsłonić otworek. Wtedy rozpocznie się proces rejestracji obrazu. Bez obaw, żaden człowiek, żadne zwierzę… nic co się porusza nie ma szansy zostać uchwycone na zdjęciu. Przy tak długich czasach naświetlania nie ma na to szans, jest to niemożliwe. Chyba że ktoś stanie nieruchomo na kilka tygodni. Nagrałem dla Ciebie krótki filmik jak postąpić z aparatem. Myślę jednak, że i bez tego poradzisz sobie. Pod filmem znajdziesz jeszcze parę słów podsumowania. A tu link do mojego kanału YouTube, możesz zobaczyć gdzie i jak wieszam swoje aparaty a także fotografie jakie otrzymuję. YouTube – Marcin Kulikowski.

Jeśli już zainstalowałeś swój aparat, lub masz jakiekolwiek pytania w sprawie jego instalacji. Może chcesz wiedzieć więcej o tej formie fotografii to napisz do mnie proszę.

Facebook FP lub tu w komentarzu.

ENGLISH

Hello, my name is Marcin Kulikowski. I’m glad you’re here! It means you’ve found my camera. Now it belongs to you, you can take a very interesting photo with it. What exactly did you find? It is a simple Camera Obscura design. Box with a hole, tightly sealed. In the middle there is photo-sensitive photo paper that admits light and draws an image projected by the pinhole in front of the can. Nothing special, no electronics. The field of photography that you will soon get to know is solarigraphy. It is a simple method thanks to which it is possible to register the apparent path of the sun in the sky plus the world around us. Exposure times in this method of photography range from several days to several years. What do you think? At the end of the post, you will find a few photos that will show you what the photos taken with such a camera look like. The lines in the sky are the apparent movement of the sun. Each line is one sunny day. Dark places between them are cloudy days. Ok, you are here, reading this text … what next? Now it’s all up to you. Do you want to take a picture like this? Or maybe you don’t have enough patience? I think you can try. What will you need? Glue only, glue that is intended for external use. Now stick the can – camera in a safe place. You can do it on the balcony, windowsill, fence, wall … wherever you want. Just remember that this can will hang there and record the world for several months. Make it a place to do its job safely. After sticking securely, make sure it won’t move. Then, you can tear off the red tape to reveal a hole. Then the image registration process will begin. Don’t worry, no human, no animal … nothing that moves can be captured in a photo. With such long exposure times there is no chance, it is impossible. Unless someone stands still for several weeks. I have recorded a short video for you on how to proceed with the camera to learn more about the process. Below the video you will find a few more words of summary. And here is a link to my YouTube channel, you can see where and how I hang my cameras and the photos I receive. YouTube – Marcin Kulikowski. YouTube – Marcin Kulikowski.

If you’ve already installed your camera, or have any questions about installing it. Maybe you want to know more about this form of photography, please write to me.

Facebook FP Or here in the comment.

DEUTSCH

Hallo, mein Name ist Marcin Kulikowski. Ich bin froh, dass du hier bist! Das bedeutet, dass Sie meine Kamera gefunden haben. Jetzt gehört es Ihnen, Sie können ein sehr interessantes Foto damit machen. Was genau hast du gefunden? Es ist ein einfaches Camera Obscura-Design. Box mit einem Loch, dicht verschlossen. In der Mitte befindet sich lichtempfindliches Fotopapier, auf das das Licht scheint und ein Bild von dem zeichnet, was sich vor der Dose befindet. Nichts Besonderes, keine Elektronik. Das Gebiet der Fotografie, das Sie bald kennenlernen werden, ist die Solarigraphie. Es ist eine einfache Methode, dank der es möglich ist, den scheinbaren Weg der Sonne am Himmel und die Welt um uns herum zu registrieren. Die Belichtungszeiten bei dieser Methode der Fotografie reichen von mehreren Tagen bis zu mehreren Jahren. Was denkst du? Am Ende des Beitrags finden Sie ein paar Fotos, die Ihnen zeigen, wie die mit einer solchen Kamera aufgenommenen Fotos aussehen. Die Linien am Himmel sind die scheinbare Bewegung der Sonne. Jede Linie ist ein sonniger Tag. Dunkle Orte dazwischen sind bewölkte Tage. Ok, Sie sind hier und lesen diesen Text … was nun? Jetzt liegt es an Ihnen. Willst du so ein Foto machen? Oder haben Sie vielleicht nicht genug Geduld? Ich denke, du kannst es versuchen. Was werden Sie brauchen? Nur Kleber, Kleber, der zur äußerlichen Anwendung bestimmt ist. Kleben Sie nun die Dose – Kamera an einen sicheren Ort. Sie können es auf dem Balkon, der Fensterbank, dem Zaun, der Wand … machen, wo immer Sie wollen. Denken Sie nur daran, dass diese Dose dort hängen und mehrere Monate lang die Welt aufzeichnen wird. Machen Sie es zu einem Ort, an dem es seine Arbeit sicher erledigen kann. Nach dem Aufkleben genügt es, die Bürokratie abzureißen, um ein Loch freizulegen. Dann beginnt der Bildregistrierungsprozess. Keine Sorge, kein Mensch, kein Tier … nichts, was sich bewegt, kann auf einem Foto festgehalten werden. Bei so langen Belichtungszeiten gibt es keine Chance, es ist unmöglich. Es sei denn, jemand steht mehrere Wochen still. Ich habe für Sie ein kurzes Video aufgenommen, wie Sie mit der Kamera vorgehen. Ich denke jedoch, dass Sie darauf verzichten können. Unter dem Video findet ihr noch ein paar zusammenfassende Worte. Und hier ist ein Link zu meinem YouTube-Kanal, Sie können sehen, wo und wie ich meine Kameras aufhänge und die Fotos, die ich erhalte. YouTube – Marcin Kulikowski. Wenn Sie Ihre Kamera bereits installiert haben oder Fragen zur Installation haben. Vielleicht möchten Sie mehr über diese Form der Fotografie erfahren, schreiben Sie mir einfach YouTube – Marcin Kulikowski.

Wenn Sie Ihre Kamera bereits installiert haben oder Fragen zur Installation haben. Vielleicht möchten Sie mehr über diese Form der Fotografie erfahren, schreiben Sie mir einfach

Facebook FP Oder hier im Kommentar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *